wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • HM Helvetia Meble sp. z o.o. sp. k.
 • HM Helvetia Meble sp. z o.o. sp. k.
  NIP: 6190008308

 • E-mail:sklep.helvetia@ims.li
 • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 9:00 - 15:00
Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte pojęcia oznaczają:

 

Sprzedawca

spółka HM Helvetia Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wieruszowie, adres: ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000633937, REGON 250500832, NIP: 6190008308.

Regulamin

niniejszy dokument.

Sklep internetowy lub Sklep

prowadzony przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

Klient

podmiot, który dokonuje zamówienia w Sklepie, na zasadach określonych w Regulaminie.

Towar

produkt prezentowany w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę. Towary prezentowane w ramach Sklepu Internetowego są Towarami z kończących się serii produkcyjnych, wyprzedaży, zwrotów, wykonanych wzorów jednostkowych. Oferowane Towary mogą posiadać drobne wady, o których informacja umieszczana jest w opisie produktu.

Cena

cena Towaru wyrażona w złotych polskich (PLN), zawierająca podatek od towarów i usług, nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru i montażu.

Koszt dostawy

koszt ponoszony przez Klienta związany z dostarczeniem towarów do wskazanego przez Klienta miejsca.

Konto

osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej Rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat złożonych zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.

Rejestracja

procedura zakładania Konta.

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj,  liczbę i cenę Towaru.

Umowa

umowa sprzedaży Towaru, zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie.

Dni robocze

dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Adres do korespondencji

Adres służący do korespondencji związanej z działaniem Sklepu Internetowego, składaniem reklamacji lub zwrotu towaru: HM HELVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW.

Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia

Informacja Sprzedawcy skierowana do Klienta, informująca o fakcie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Potwierdzenie Realizacji Zamówienia

Informacja Sprzedawcy skierowana do Klienta, informująca o fakcie przyjęcia danego Zamówienia do realizacji i zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Klientami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 3. Klient jest uprawniony do składania Zamówień w Sklepie internetowym:
 1. po założeniu indywidualnego konta w Sklepie oraz na skutek każdorazowo wypełnianego formularza zamówienia; albo
 2. po wypełnieniu formularza kontaktowego wraz z formularzem zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego założenia Konta w Sklepie, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 2. Założenie Konta lub złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest tożsame z oświadczeniem woli Klienta o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jej akceptacją, jak też wyrażeniem zgody przez Klienta na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku PDF oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej.

 

§ 3.

ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie Klienta zostanie rozpatrzone przez obsługę Sklepu wyłącznie na skutek złożenia przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego lub na skutek kontaktu telefonicznego ze Sprzedawcą.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega, że ze względu na ograniczenia techniczne, nie gwarantuje on stałej dostępności strony internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez Sklep Internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym danych kontaktowych oraz danych umożliwiających wysyłkę  zamówionego Towaru.
 4. Po wypełnieniu formularza Zamówienia Klient zostaje przekierowany do etapu zawierającego podsumowania składanego Zamówienia oraz możliwość wyboru sposobu płatności. Zamówienie jest uznane za złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „ZATWIERDŹ” widocznego w formularzu zamówienia.
 5. Zamówienie stanowi ofertę zakupu danego Towaru przez Klienta skierowaną do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży tego Towaru, po potwierdzenia Zamówieniu przez Sprzedawcę.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą „Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia” i informację o przekazaniu zamówienia do analizy. Następnie, w przypadku zatwierdzenia zamówienia, do Klienta zostanie przesłana odrębna informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji („Potwierdzenie Realizacji Zamówienia”), co stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży wiążącej obie Strony. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło z jakichkolwiek przyczyn zostać zrealizowane, wówczas do Klienta zostanie skierowana informacja o odrzuceniu zamówienia („Odrzucenia Zamówienia”) wraz ze wskazaniem przyczyny tego odrzucenia.
 7. Sklep każdorazowo poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki, lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 8. Jeżeli okaże się – już po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia Realizacji Zamówienia - że dostarczenie Towaru (w tym także do punktu odbioru osobistego, jeśli wybrano taką opcję) jest z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 22 dni roboczych od Potwierdzenia Realizacji Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 9. Termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem:
 1. wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem; albo
 2. dokonania płatności za pośrednictwem partnera Sklepu przy wykorzystaniu systemu płatności elektronicznych; albo
 3. momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą albo wyborem opcji płatności przy odbiorze;

- wedle opcji wybranej przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

 1. Sprzedawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zaś do każdej wykonanej transakcji wystawia odpowiedni dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji.

 

§ 4.

KOSZT I TERMIN WYSYŁKI
 1. W przypadku zamówienia Towaru z dostawą pod wskazany adres, dostawa realizowana będzie na adres wskazany w danym Zamówienia, za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. W przypadku zamówienia Towaru z odbiorem osobistym przez Klienta, odbiór tego Towaru nastąpi w punkcie Sprzedawcy pod adresem: HM HELVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW.
 3. Koszty wysyłki (dostawy), naliczane zgodnie z aktualnymi cennikami firm transportowych, ponosi Klient. Na koszt dostawy wpływ mają waga oraz rozmiar Towaru, liczba zakupionych Towarów, wybór sposobu dostawy oraz wybór formy płatności.
 4. W przypadku zamówienia Towaru z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy, usługa dostawy jest bezpłatna.
 5. Klient w trakcie składania Zamówienia jest informowany o kosztach dostawy i dokonuje wyboru sposobu dostawy, tym samym akceptując przedstawione warunki. Klient może również się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych Towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla Towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 6. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas  dostawy przesyłki przez firmę kurierską. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w Sklepie Internetowym przy każdym produkcie. Okres ten wynosi łącznie od 22 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu przekazania Klientowi Potwierdzenia Realizacji Zamówienia. W przypadku realizacji zamówień, co do których Klient wybrał opcję przedpłaty, do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (w zależności od banku i sposobu płatności okres ten wynosi średnio 1-2 dni robocze).
 7. Dostawa odbywa się w dniach i godzinach roboczych właściwych dla wybranej przez Klienta firmy kurierskiej, i uzależniona jest od planów logistycznych danej firmy. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich.
 8. W przypadku wyboru opcji dostawy Towaru pod wskazany adres, Klient ma obowiązek sprawdzić stan doręczonej mu przesyłki i jej zawartość w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona lub zawiera inne Towary niż zamówione lub posiada inne wady, Klient powinien powiadomić o tym osobę dokonującą doręczenia oraz spisać w obecności tej osoby stosowny protokół, tj. jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe [Dz.U. z 2020 r., poz. 8 t.j.].

 

§ 5.

PŁATNOŚCI
 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem albo fakturą VAT.
 2. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić w momencie odbioru towaru albo przed wydaniem towaru Klientowi, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych albo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
 3. W przypadku Zamówienia płatnego przelewem na rachunek bankowy albo kartą kredytową opłatę należy wnieść w całości w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone Zamówienie zostaje anulowane.

 

§ 6.

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu dwóch lat od dostarczenia Towaru. Sprzedawca nie odpowiada za drobne wady dostarczonych Towarów, wynikające z charakterystyki sprzedaży typu „outlet”, które Klient zaakceptował dokonując zakupu.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza "Rękojmia i niezgodność towaru z umową" stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób na adres: HM HELVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW, lub w formie wiadomości elektronicznej e-mail skierowanej pod adres: sklep.helvetia@ims.li
 3. Do zgłoszenia reklamacyjnego zalecane jest dodanie plików/zdjęć uszkodzonego Towaru oraz dołączenie dowodu zakupu towaru, chociaż nie jest to warunek konieczny rozpatrzenia reklamacji, jednak pomoże to usprawnić i przyśpieszyć proces reklamacyjny. Reklamacje muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane, a w szczególności:
 1. imię i nazwisko, albo nazwę, zamawiającego,
 2. wskazanie reklamowanych Towarów,
 3. opis przedmiotu reklamacji,
 4. wskazanie żądanego sposoby załatwienia reklamacji,

- brak któregokolwiek z ww. elementów może uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji ze względów formalnych lub merytorycznych.

 1. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni uszkodzony produktu na produkt wolny od wad albo usunie wadę produktu uszkodzonego, a gdy te sposoby załatwienia reklamacji okażą się niemożliwe do zrealizowania, dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do Sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży lub paragonu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, w trakcie postępowania reklamacyjnego Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na oferowanego Towary, jednak niezależnie od powyższego Towary mogą być objęte gwarancją producenta. W takim przypadku do konkretnego Towaru dołączony będzie dokument gwarancji producenta szczegółowo opisujący jej warunki.

 

§ 7.

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów.
 2. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio zapisy jak w § 6 powyżej.

 

§ 8.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT TOWARU
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów będących konsumentami.
 2. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 3. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez m.in. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, lub na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako Załącznik nr 2 do Regulaminu lub w jakiejkolwiek innej formie zgodnej z prawem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z uwzględnieniem postanowień § 9. poniżej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych Towarów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku takiego zmniejszenia wartości danego Towaru kwota zwracana Klientowi przez Sklep zostanie odpowiednio pomniejszona.
 12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru Klient powinien dołączyć uprzednio otrzymany paragon albo fakturę VAT.

 

§ 9.

ZWROT PIENIĘDZY
 1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę przelewem na wskazany rachunek bankowy; albo przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres; albo za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.
 2. Pieniądze za zwrócony Towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

 

 

§ 10.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka HM Helvetia Meble spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Wieruszowie, adres: ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000633937, REGON 250500832, NIP: 6190008308.
 2. Przekazywane podczas rejestracji konta lub składania zamówienia dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji umowy, jak również (zależnie od zakresu udzielonej zgody Klienta) wysyłania przez Sprzedawcę informacji marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji zamówienia.
 3. Klient ma możliwość zarejestrowania konta w Sklepie Internetowym. Dokonując rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawy oraz żądania usunięcia ich z bazy, na żądanie zgłoszone do pod adres: HM HELVETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K., UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW, lub w formie wiadomości elektroniczny e-mail pod adres: sklep.helvetia@ims.li
 4. Każda zarejestrowana osoba ma prawo do kontroli dotyczących jej przetwarzanych danych, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do danych celem ich poprawiania lub zmiany.
 5. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia lub w zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji.

 

§ 11.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a w stosunku do Konsumentów również Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 3. Prawem właściwym dla świadczonych usług jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie obowiązujące przepisy polskiego prawa. Wyłączone zostaje obowiązywanie Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r., oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 

 

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE  - wzór

 

Zgłoszenie reklamacyjne z dnia:  

……………………………………………………………..

 

1.

Imię i nazwisko:

 

……………………………………………………………..

2.

Adres:

 

……………………………………………………………..

3.

E-mail:

 

……………………………………………………………..

4.

Telefon:

 

……………………………………………………………..

5.

Data zakupu:

 

……………………………………………………………..

6.

Nazwa Towaru:

 

……………………………………………………………..

7.

Liczba sztuk kwestionowanego Towaru:

 

……………………………………………………………..

8.

Cena brutto:

 

……………………………………………………………..

9.

Numer dokumentu sprzedaży (paragon / faktura):

 

……………………………………………………………..

10.

Opis wad, przedmiotu reklamacji:

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

11.

Data i okoliczności stwierdzenia wady:

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

12.

Żądanie reklamującego:1

 • Naprawa Towaru
 • Wymiana Towaru
 • Zwrot Ceny
 • Obniżenie Ceny

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z możliwością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

 

Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

 

Data i czytelny podpis:

…………………………………………………………….

 


1 Należy zaznaczyć odpowiednie pole

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ  - wzór

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Oświadczenie o odstąpieniu z dnia:  

……………………………………………………………..

 

1.

Imię i nazwisko:

 

……………………………………………………………..

2.

Adres:

 

……………………………………………………………..

3.

E-mail:

 

……………………………………………………………..

4.

Telefon:

 

……………………………………………………………..

5.

Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

 

……………………………………………………………..

6.

Data otrzymania Towaru:

 

……………………………………………………………..

7.

Nazwa i liczba sztuk zwracanego Towaru:

 

……………………………………………………………..

8.

Numer Zamówienia:

 

……………………………………………………………..

9.

Proszę o zwrot należnej mi kwoty:

 

 1. na rachunek bankowy:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
(
numer rachunku, imię i nazwisko właściciela oraz adres)

 

 1. w sposób jaki została dokonana zapłata2

 

10.

Powód odstąpienia (pozycja nieobowiązkowa):

 

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

 

11.

Rodzaj opakowania:

 

 1. oryginalne
 2. zastępcze3

 

 

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży towarów, wedle danych jak powyżej, zawartej na odległość.

 

Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

 

Data i czytelny podpis:

……………………………………………………………..

 

2 Niewłaściwe skreślić.
3 Niewłaściwe skreślić.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl